itSMF Danmark Vedtægter 2022

Punkt 1. Navn og idegrundlag

Foreningens navn er IT Service Management Forum Danmark, forkortet itSMF Danmark eller blot itSMF. ItSMF Danmark blev stiftet den 27. oktober 2003.

itSMF Danmark er en non-profit forening, der som mål vil oplyse og fremme ”best practice” for IT Service Management i Danmark. Foreningens indtægter skal anvendes til medlemmerne i form af ydelser, der fremmer forståelse og udvikling af IT Service Management med udgangspunkt i medlemmernes behov og ønsker.

Foreningen er tilknyttet itSMF International som en regional afdeling (Chapter).

Punkt 2. Formål

Det er foreningens formål at etablere et forum for interessenter, hvor virksomheder, leverandører og andre interesseorganisationer kan diskutere, udveksle trends/erfaring og viden samt deltage i den fortsatte udvikling af ”best practice”, værktøjer og standarder inden for IT Service Management.

Foreningens formål søges realiseret ved at etablere og vedligeholde et interessentforum, der dækker bredt over alle, der har interesse i Service Management.

Punkt 3. Organisation struktur

itSMF Danmark er en selvstændig og uafhængig forening med repræsentation i itSMF International (jf. vedtægterne for itSMF International)  Foreningen ledes af en valgt bestyrelse.

Punkt 4. Deltagelse i foreningen

Enhver person, som ønsker at bidrage til foreningens formål, kan optages som medlem.  Foreningsmedlemsskab sker automatisk ved optagelse i foreningens Linkedin gruppe.

 

Punkt 5. Bestyrelse

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at itSMF arbejder med opfyldelse af foreningens formål samt at styre foreningen aktiviteter og økonomi.

Bestyrelsen sammensættes af 5 medlemmer, valgt til bestyrelsen ved direkte valg af deltagerne i den årlige generalforsamling.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen før tid, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for suppleringsvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved at udpege en formand og en kasserer.

Punkt 6. Generalforsamling

Den årlige generalforsamling er åben for alle medlemmer og afholdes som et virtuelt møde for  LinkedIn gruppen eller som hybrid i forbindelse med en fysisk sammenkomst.

Indkaldelse med dagsorden til den årlige ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden udgang af marts måned, skal være meddelt til medlemmerne som et opslag i LinkedIn gruppen samt på foreningens website, senest 4 uger inden den årlige generalforsamling.

Dagsorden for ordinær årlig generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning, samt godkendelse
  3. Regnskab og budget, samt godkendelse
  4. Valg til bestyrelse og revisor
  5. Indkomne forslag Eventuelt

Bestyrelsen skal sørge for at relevant materiale er tilgængeligt på foreningens LinkedIn/hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved opslag i LinkedIn gruppen.

Punkt 7. Økonomi og tegningsret

Foreningen søger indtægter ved hjælp af medlemsbidrag til inspirationsmøder, konferencer samt annoncer og sponsorater.

Formand og kasserer repræsenterer foreningen og deres underskrift forpligter foreningen juridisk.

Foreningen kan ikke indgå lejemål, køb og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån.

Kassereren er ansvarlig for at godkende omkostninger. Dette kan ske ved fuldmagt til at gennemføre en enkelt transaktion eller fuldmagt i forhold til godkendt budget. Kassereren kan holde alle betalinger tilbage, som ikke er en del af det godkendte budget samt tilbagekalde en fuldmagt, såfremt denne ikke er knyttet til en del af budgettet.

Regnskabsaflæggelse gennemføres af kassereren på den årlige generalforsamling for regnskabsåret (1. januar til 31. december), der er gået forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde budgetter.

Foreningens bestyrelse kan kun hæfte med foreningens midler.

Sponsorering af foreningens aktiviteter kan finde sted efter bestyrelsens accept og retningslinjer i henhold til forpligtigelser udstedt af itSMF international

itSMF’s vedtægter er tilgængelige for alle medlemmer på foreningens LinkedIn gruppe og hjemmeside.

Punkt 8. Ophør

Ophør af foreningen kan indstilles af en enig bestyrelse og skal godkendes på en generalforsamling.

I tilfælde af foreningens ophør overdrages foreningens eventuelle midler til itSMF International. Såfremt, itSMF International ikke eksisterer på ophørstidspunktet, doneres overskuddet ligeligt til Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Røde Kors.

Vedtaget på generalforsamlinger den 3. februar 2022 og  endeligt 10. februar 2022.

itSMF Danmark vedtægter